Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: HkScript

Kodning med HkScript

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

I det här avsnittet beskriver vi skriptspråkets uppbyggnad. Genom att förstå logiken bakom blir det enklare för dig att lära dig skapa dina egna indikatorer.

 

Dataserier (kursdata)

Grunden i teknisk analys är historiska dataserier, som innehåller information om prisnivåer och handelsvolymer. En vanlig handelsdag delas upp i ett antal tidsenheter (även kallat perioder), exempelvis i 5- eller 10-minutersintervall. I diagrammen representeras varje tidsenhet av en stapel. Stapeln är ett sätt att visuellt visa upp ett antal dataserier; öppningskurs, högsta kurs, lägsta kurs och stängningskurs.

 

TA_tekniskanalys_diagram_files_image001

När du ska skapa egna indikatorer med hjälp av skriptspråk behöver du veta hur du plockar ut just den datan som du är intresserad av. Ifall du exempelvis ska skapa en indikator som är ett kort glidande medelvärde, som indikatorn MA1, använder du senaste 20 värdena i dataserien Stängningskurs. De 20 värdena plockas ut ur dataserien, och bearbetas sedan för att bearbetas matematiskt för att få fram ett nytt värde.  

 

Tidsenhet

15:30-15:35

15:35-15:40

15:40-15:45

Öppningskurs (Open)

10

11

10

Högsta kurs (High)

11

13

12

Lägsta kurs (Low)

9

10

10

Stängningskurs (Close)

11

10

12

Volym (VOL)

10 000

15 000

12 500

 

För att plocka ut dessa värden måste du veta hur du anger vilken dataserie du ska hämta värden ifrån, samt hur du anger att det är just de 20 senaste värderna som ska hämtas. I HkScript anges detta genom att skriva Close[-20] där Close anger att det är stängningskursen, och [-20] anger att det är de senaste 20 värdena som ska hämtas. Man anger alltid hur många tidsenheter bakåt som ska hämtas, eftersom indikatorer bygger på historisk data.

 

För att visa exempelvis stängningskursen skriver du: plot1[0] = Close[0];

 

Dataserier (indikatorer)

Indikatorer är precis som exempelvis stängningskurser värden som ligger i en dataserie. Även om de bygger på mycket information så är resultatet bara en dataserie.

 

Tidsenhet

15:30-15:35

15:35-15:40

15:40-15:45

MA1

200

205

210

 

För att visa MA1 skriver du: plot1[0] = MA1()[0];

 

Hitta kursvinnare känner igen när du anropar en indikator och färgar texten till rosa.

 

Indikatorer kan ha olika parameterinställningar. MA1 tar exempelvis fram medelvärdet av de senaste 20 tidsenheterna, men detta kan ändras till exempelvis 25 ifall du så önskar. Ifall du vill använda standardinställningarna räcker det med att skriva två paranteser mot varandra såhär: "()". Ifall du vill använda andra parametrar, som 25 istället för 20, så skriver du det inom parantes: "(25)". Vill du visa MA1 med parameter 25 skriver du alltså: plot1[0] = MA1(25)[0];  

 

Matematiska funktioner

Du kan naturligtvis bearbeta dina dataserier enkelt med addition, division etc. genom att använda plustecken (+), divisionstecken (-) m.m. Exempelvis såhär: plot1[0] = Close[0] + 10; för att visa slutkursen plus tio.

 

Programmet innehåller även mer avancerade matematiska funktioner, som ger möjlighet att exempelvis summera eller räkna fram standardavvikelsen. Du kan hitta alla dessa funktioner i Referensbiblioteket. Vill du exempelvis använda en funktion för att summera värdena i en dataserie (i detta fall Close) skriver du: plot1[0] = Close.sum(10);

 

Plot (rita ut)

Plot är engelska och betyder ungefär rita ut. Som tidigare nämnts är de nya indikatorer du skapar även de dataserier. För att indikatorn ska visas i ett diagram måste du ange detta. Exempelvis genom att skriva: plot1[0] = Close[0]; för att visa slutkursen.

 

Indikatorer består ofta av flera dataserier som du vill rita ut. Detta är exempelvis vanligt när du vill visa ett band eller en kanal. Ifall du vill visa linjer behöver du lägga till dessa under inställningar -> lägg till utdata. I koden aExempel med tre utritade dataserier:

 

plot1[0] = Close[0];

plot2[0] = Close[0]*1.1;

plot3[0] = Close[0]*0.9;

 

plot1[0] visar i detta fall stängningskursen, medan plot2[0] visar stängningskurs plus tio procent och plot3[0] stängningskurs minus tio procent. Du kan välja färg, linjebredd m.m. för varje "plot" som visas. Du bör inte ändra värdet inom hakparentes [0] annat än vid specialfall, utan låt det alltid vara noll.

 

Men ovanstående översikt så bör du kunna göra enklare skript. För att göra mer avancerade skript kan det vara användbart med variabler. Klicka på nästa för att läsa mer om variabler.