Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: HkScript

Jämförelse mellan gamla egna indikatorer och HkScript

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Ifall du skapade egna indikatorer i tidigare versioner av Hitta kursvinnare så kan tabellen nedan vara till hjälp.

Indikator

Beskrivning

Gammalt skript

Nya HkScript

Kurs -5%

Visa gårdagens stängningskurs minus 5%

Usr1(0) = Close(-1)-0.05*Close(-1)

plot1[0] = Close[-1]*0.95;

 

Under inställningar, välj visa indikatorn i huvudfönstret.

Kurs MA

Visa medelvärdet av stängningskurs under de senaste två dagarna.

Usr1(0) = avg(Close(0), Close(-1))

plot1[0] = Close.sma(2);

 

Under inställningar, välj visa indikatorn i huvudfönstret.

Stapels höjd

Visa värdet 100 ifall höjden på dagens kursstapel är större än 2%, annars -1.

Usr1(0) = IF(High(0)/Low(0) > 1.02, 100, -1)

if (High[0] / Low[0] > 1.02)
  plot1[0] = 100
else
  plot1[0] = -1;

MA Slope
 

Visar lutning på en MA-kurva,

dvs skillnaden mellan intilliggande värden på MA. I detta fall används MA1.

Usr1(0) = MA1(0) - MA1(-1)

 

ange MA1 med önskad period (eller "p1")

plot1[0] = MA1()[0]-MA1()[-1];

Avstånd- MA200

 

Visar avståndet mellan aktuell kurs och dess MA200 i procent, med en linje som markerar 0-nivån. (t ex stort avstånd ökar sannolikhet för återgång mot MA).

r1(0) = 0

Usr1(0) = (Close(0) - MA3(0)) / Close(0) * 100.0

 
Antal extra rader = 1, och ange MA3 med 200 som indikator.

plot1[0] = ((Close[0] - Close.sma(200)) / Close[0]) * 100;
plot2[0] = 0;

 

Lägg till plot 2 under inställningar -> lägg till utdata

 

Indikator

Avancerade indikatorer

Gammalt skript

Nya HkScript

Bollinger MA

 

Du vill visa glidande medelvärde 8 på nedre och övre Bollingerbanden.
Det kan göras genom att ange en rad med övre Bollinger och en rad med nedre Bollinger, och därefter beräkna MA med rAvg (row Average) på de raderna.
 

r1(0) = BOL_HI(0)
r2(0) = BOL_LO(0)
r3(0) = rAvg(1, 8)
Usr1(0) = rAvg(2, 8)

 

Antal extra rader = 3, ange BOL_HI o BOL_LO, och ange att inte visa i eget diagram

plot1[0] = BOL_Hi().sma(8);
plot2[0] = BOL_Lo().sma(8);

 

Lägg till plot 2 under inställningar -> lägg till utdata

 

Under inställningar, välj visa indikatorn i huvudfönstret.

Signal - Köp kring datum


KÖP:

KÖP när: GetD_DAY "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(?()[0]>16))

"OCH"

KÖP när: GetD_MONTH "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(?()[0]==10)

Gå lång vid KÖP

 

SÄLJ:

KÖP när: GetD_DAY "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(?()[0]>1)

"OCH"

KÖP när: GetD_MONTH "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(?()[0]==11)

 

Exit senast efter 5 tidsenheter

KÖP:

KÖP när: f(Time) "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(Time.day()>16)

"OCH"

KÖP när: f(Time) "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(Time.month()==10)

Gå lång vid KÖP

 

SÄLJ:

KÖP när: f(Time) "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(Time.day()>1)

"OCH"

KÖP när: f(Time) "är sant (=1)" ->klicka "..." till höger om f(0)=(Time.month()==11)

 

Exit senast efter 5 tidsenheter