Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Teknisk Analys

Breddindikatorer (Hitta kv Strategimodul)

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Breddindikatorer (breddanalys) visar hur många aktier, ingående i ett index, som uppfyller ett visst angivet villkor.
Sådant villkor kan exempelvis vara "stigande kurs", eller kurs befinner sig "över ett visst glidande medelvärde", eller "under en viss RSI-nivå" osv.
 

Breddanalysen skapar goda möjligheter att finna tydliga signaler. Det sker antingen genom att upptäcka divergenser eller genom att titta på nivåer och vändningar i breddindikatorn.
Divergens innebär exempelvis att en breddindikator stiger (högre bottnar) medan det index som breddindikatorn bygger på samtidigt faller (lägre bottnar).

Breddanalysen tydliggör  helheten på marknaden, för ett index eller för den grupp/bevakningslista man valt studera.
 

För att kunna använda breddindikatorer i Hitta kursvinnare behövs tillägg "Strategi-modul".
 
Exempel: Highs Lows Ratio

Breadth_HighsLows

 
 

Skapa egna breddindikatorer

 

1) Skapa ett HkScript via meny Verktyg->Inställningar->Indikatorer & script.
 
2) Välj fliken Inställningar och ändra indikatortyp till "Breddindikator".
 
3) Ange vilkor som ska testas under fliken Breddvillkor.
T ex för att testa stigande aktier i ett index anges "Breadth.Sum1 :" =  Close[0] > Close[-1]  
Det som sker då är att antal aktier som uppfyller ”breddvillkoret” summeras, och läggs till variabeln Breadth.Sum1.
Resultatet blir en värde-serie per villkor i breddstudien.

 
4) Ange vilket eller vilka index som ska beräknas.

Längre ned i fliken Breddvillkor kryssa i önskade index. Kryssa endast i ett fåtal index eftersom beräkningarna blir omfattande, och många index riskerar att göra beräkningarna långsamma (beroende på dator/prestanda)
Även s k "Egna index" kan anges.
 

5) Ange scriptets kod, under fliken "Kod"

Normalt anges endast följande kod för respektive plot / breddvillkor. (för att enbart visa summan av breddberäkningen)

plot1[0] = Breadth.Sum1[0];

 
Mer anpassad kod kan också anges, t ex ser koden för "Highs Lows Ratio" ut så här, där en procentuell andel visas genom att dela med antalet aktier i indexet:

plot1[0] = 100.0 * Breadth.Sum1[0]/Breadth.IndexSize;
plot2[0] = 100.0 * Breadth.Sum2[0]/Breadth.IndexSize;
Breddvillkoren som angetts i "Highs Lows Ratio 66" är "Breadth.Sum1 :" = Close[0] >= Close.highest(66) resp. "Breadth.Sum2 :" = Close[0] <= Close.lowest(66)
 

6) Invänta beräkning av indikatorn.
I vissa fall kan det ta en stund (någon sekund eller ibland minut), eller att en ny kursuppdatering behöver göras.

 

 

Förinställda breddindikatorer

Typiskt användingssätt för breddindikatorer är att finna divergenser mellan breddindikatorn och det index som breddindikatorn speglar.
En indikation på styrka ges när breddindikatorn t ex har stigande bottnar samtidigt som indexet istället har fallande bottnar. (divergens)

 

Följande breddindikatorer finns inlagda:

 

Advance/Decline line (ADLine)

Advance/Decline Line beräknar antal aktier med stigande utveckling minskat med antal aktier med sjunkande utveckling, resultat läggs till föregående periods värde. Breddindikator visar om det finns styrka i marknaden för uppgång om det är fler aktier med stigande utveckling jämfört sjunkande utveckling.
 

 

Advance/Decline oscillator (ADOsc)

Advance/Decline oscillator visar antal av ingående aktier i index med stigande kursutveckling jämfört föregående period dividerat med totalt antal aktier i index. Ett värde större än 0 innebär fler stigande aktier än aktier med sjunkande kursutveckling.

 

 

Breadth-RSI2 (BrRSI2)

Bredd Indikator RSI med periodinställning (2) och visar jämviktpendling i kort perspektiv. Indikator visar 2 linjer, vilken procentandel av gruppens aktier som noterar RSI(2) över 90 och nästa linje visar vilken procentandel av aktier i index som noterar RSI(2) under värdet 10.
 

 

Highs Lows Ratio 66 (HiLo66)

Indikatorn visar andelen aktier (%) som befinner sig vid 66-dagars högsta resp. andelen aktier som befinner sig vid 66-dagars lägsta.

High-low index (som är default dold i färginställning) visar andel aktier vid 66-dagars högsta minskat med andel vid 66-dagars lägsta. Ett indexvärde över 50 visar att fler aktier i det underliggande indexet når 66-dagars högsta jämfört 66-dagars lägsta.
 

 

Highs Lows Ratio 200 (HiLo200)

Indikatorn visar andelen aktier (%) som befinner sig vid 200-dagars högsta resp. andelen aktier som befinner sig vid 200-dagars lägsta.

High-low index (som är default dold i färginställning) visar andel aktier vid 200-dagars högsta minskat med andel vid 200-dagars lägsta. Ett indexvärde över 50 visar att fler aktier i det underliggande indexet når 200-dagars högsta jämfört 200-dagars lägsta.
 

 

McClellan oscillator (McCle)

Indikatorn använder Advance-Decline men med speciellt tillägg med exponentiell MA-beräkning - i grundinställning perioderna 19 resp. 39.
Som för Advance-Decline visas skillnaden mellan antalet aktier med stigande kurser, minskat med antalet aktier med sjunkande kurser.

När McClellan Oscillator är positiv, finns en styrka för uppgång. När indikatorn når höga nivåer indikerar det att marknaden är överköpt.

 

 

TRIN (Arms Index) (TRIN)

TRIN eller Short-Term TRading INdex kan användas för att identifiera kortsiktiga överköpta/översålda händelser.

Breddindikator använder förutom kvoten mellan antalet aktier med uppgång och antalet aktier med nedgång i index även volym.

Beräknas (advances / declines) / (advancing volume / declining volume)

En stigande marknad ska följa efter ett relativt lågt TRIN värde. Nivåer under 0,5 indikerar på det. Motsatsen sker efter ett relativt högt TRIN värde, som är över 2 eller betydligt över 2. Jämviktsvärde är 1.

Kraftiga variationer kan lämpligtvis utjämnas iform av ett glidande medelvärde, man kan i HK välja visa endast utjämnad linje.