De sju stegen i Aktiespararnas Aktieanalys

I Hitta kursvinnares modul för fundamental analys arbetar du i en 7-stegs-modell där bolagets aktie analyseras utifrån ett antal frågeställningar som enligt Aktiespararnas erfarenhet visat sig vara avgörande för att bedöma långsiktig utveckling. Utifrån dina svar på dessa frågor beräknar Hitta kursvinnare vid vilka kursintervall som aktien är värd att köpa, behålla eller sälja.
Resultaten blir tydliga och enkla att tolka.

Steg 1 – Historisk försäljningsutveckling

I första steget analyserar du den historiska försäljningen. Utifrån detta skapas en trendlinje/prognos för den framtida försäljningen.

 

Steg 2 – Historisk vinstutveckling

I andra steget analyserar du den historiska vinstutvecklingen.Här tar du även ställning till vinstutvecklingens bakomliggande orsaker och hur dessa faktorer kommer att utvecklas framöver.

 

Steg 3 – Lönsamhetsanalys och vinst

I tredje steget gör du en lönsamhetsanalys och en vinstprognos för de kommande fem åren. Du får även välja vilken metod som ska användas för att prognosticera framtida vinst. Guidning till besluten ges i programmet.

 

Steg 4 – Utdelningsprognos

I det fjärde steget analyserar du den historiska utdelningen och gör en prognos för företagets utdelning fem år framåt. Det här gör du för att en akties totalavkastning inte enbart utgörs av kursutveckling utan även av dess utdelning, den så kallade direktavkastningen.

Steg 5 – P/e-talsprognos

I det femte steget gör du en prognos för aktiens P/e-tal de kommande fem åren. Som grund för prognosen använder du de historiska P/e-talen, historisk kurs- och vinsttillväxt samt din vinstprognos.

Steg 6 – Kursprognoser

I det sjätte steget gör du en prognos av kursen om fem år med stöd av dina bedömningar i de föregående stegen.

Steg 7 – Kursintervall, riskbedömning och avkastning

I det sjunde och sista steget så beräknar Hitta kursvinnare fram tre kursintervall. De olika intervallen beskriver vid vilka priser en aktier är värd att köpa, behålla eller sälja.Beräkningarna av intervallen sker utifrån kursprognosen i steg 6. Det är alltså ytterst den vinstprognos som du gjort tidigare och de P/e-tal som du angivit som styr hur intervallen.

Tillgängliga aktier

Hitta kursvinnare innehåller fundamentaldata från samtliga bolag på Stockholmsbörsen, NGM Equity, Nordic MTF samt Spotlight market. För Hk Pro och Hk Pro plus tillkommer kurs- och fundamentaldata för bolagen på danska och finska börsen. Det går även att köpa till amerikansk aktiedata och svensk makrodata.

Användarskapade värdepapper

Du har möjlighet att skapa egna värdepapper. När du gör det så får du själv registrera nyckeltalen för bolagen. Det kan vara intressant om du äger aktier i något bolag som inte finns på någon av de svenska börser som programmet hämtar fundamentaldata från, t ex ett utländskt bolag.


Bolagsinformation

Hitta kursvinnare innehåller bolagsinformation där bolagens verksamhet presenteras, information om ägare, insiderhandel, m.m. presenteras i den mån informationen lämnas från bolagens sida.