Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Portfölj

Lista innehav, transaktioner m.m.

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

I portföljhanteraren finns fyra flikar. De olika flikarna visar olika saker i den nedre rutan. Du kan sortera innehållet i listorna som visas under de fyra flikarna i fallande eller stigande ordning. Den förinställda sorteringen är enligt datum eller namn. För att kassasaldo ska visas på ett riktigt sätt krävs att innehållet är sorterat efter datum. Pilen längst till höger vid kolumnrubriken visar att listan sorteras utifrån den och pilens riktning anger sorteringsordning.  

 

Portföljhanteraren - 4 flikar

 

Skriv ut

Utskrifter av listorna Innehav, Transaktioner, Realisationslista och Resultat per papper görs från menyvalet Arkiv -> Skriv ut. Det är lämpligt att använda liggande A4-format. Diagram skrivs normalt inte ut. Under Verktyg -> Inställningar -> Portfölj kan du välja att inkludera diagram vid utskrift av fliken innehav. Där finns det även andra inställningar för utskrifter, inkludering av marknadsvärde och vinst/förlust, samt minskning av textstorlek. Överst i diagrammet visas portföljens startdatum, d v s tidigast registrerat datum för en ingående transaktion (förutsatt att datum är senare än 1997-01-02) samt senast uppdaterat datum med slutkurs eller klockslag.

 

Tips!

Du kan enkelt starta en fundamental- eller teknisk analys genom att högerklicka på aktien. Det förutsätter att aktien är möjlig att analysera. Pro-användare kan även läsa bolagsinformationen som finns i modulen för fundamental analys.

 

Innehav

Här visas hela ditt nuvarande innehav daterat med datumstämpeln från programmets senaste uppdatering av databasen. Under Verktyg -> Inställningar -> Portfölj kan du välja att sortera listan efter värdepapperstyp. Följande kolumner visas:

 

Händelser

Förklaring

Namn

Värdepapprets namn.

Antal

Aktuellt antal aktier i innehavet.

Andel

Beräknas som det aktuella värdet i förhållande till portföljens totala värde exklusive kassa.

Köpsnitt (kr per aktie)

Beräknas som summan av inköpspriset (belopp) dividerat med aktuellt antal aktier.

Aktuell kurs (kr per aktie)

Senast uppdaterade kurs, kan vara slutkurs eller senast betalt.

Inköpspris

Motsvarar kvarstående anskaffningsvärde.

Aktuellt värde

Totalt värde på innehavet, beräknas som antal aktier multiplicerat med aktuell kurs.

+/-

Anger utvecklingen i kronor från första inköpsdatum.

%

Anger utvecklingen i procent.

 

 

Transaktioner

Här visas samtliga transaktioner. Du kan välja att enbart visa transaktioner under en viss period med hjälp av rullgardinsmenyn till höger. Den valda tidsperioden syns med fet stil efter listnamnet. Följande kolumner visas:

 

Händelser

Förklaring

Händelse

Typ av transaktion.

Datum

Datum då transaktion registrerades (tidigaste datum är 1971-01-02).

Namn

Värdepapprets namn.

Antal +/-

Förändringen av innehavet.

Per st (kr)

Anger utgiften per värdepapper exklusive courtage.

Courtage (kr)

Anger kostnaden för affären.

Belopp +/

Anger totalbelopp på affären (antingen inmatat eller beräknat från per st multiplicerat med antal adderat med courtage).

Saldo

Kassan vid tidpunkten för en genomförd transaktion.

Anteckning

Här visas de anteckningar du gjorde när du skapade transaktionen.

 

Realisationslista

Kan användas som underlag till deklarationen. Listan fylls med innehåll när har skett en försäljning av ett värdepapper. Du kan välja att enbart visa poster under en viss period med hjälp av rullgardinsmenyn till höger. Den valda tidsperioden syns med fet stil efter listnamnet. Följande kolumner visas:

 

Händelser

Förklaring

Händelse

Typ av transaktion.

Datum

Datum då transaktion registrerades (tidigaste datum är 1971-01-02).

Namn

Värdepapprets namn.

Antal +/-

Förändringen av innehavet.

Totalt antal

Aktuellt innehav efter händelsen (kvarvarande antal).

Belopp (kr) +/-

Anger totalbelopp på affären.

Omkostnad (kr)

Genomsnittligt anskaffningsvärde för kvarvarande köpta värdepapper.

Vinst/förlust (kr)

Resultatet av affären.

Kvarvarande anskaffningsutgift per aktie (kr)

Den kvarvarande anskaffningsutgiften dividerat med aktuellt antal aktier.

 

Resultat per papper

Ger en samlad bild över avkastningen på varje enskilt värdepapper. Under Verktyg -> Inställningar -> Portfölj kan du välja att visa en detaljerad lista med fler kolumner. Följande kolumner visas:

 

Händelser

Förklaring

Namn

Värdepapprets namn.

Antal affärer

Antal affärer gjorda.

Real v/f

Sammanlagd realiserad vinst eller förlust på värdepappret.

Real v.

Sammanlagd realiserad vinst.

Real f.

Sammanlagd realiserad förlust.

Snitt v/f

Snittet vinst och förlust.

Andel v%

Procentuell andel vinstaffärer.

Oreal v/f

Orealiserad vinst eller förlust motsvaras av aktuellt innehavs värdeökning/minskning.

Utdelning

Utdelning per värdepapper multiplicerat med totalt antal.

Netto

Summering av realiserat, orealiserat och utdelningen.