Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Urval/Sök

Lista nyckeltal

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Nedan beskrivs de nyckeltal som finns i Hitta kursvinnare.

 

Lista nyckeltal:

 

Nyckeltal

Förklaring

HkBas

Antal aktier

Antal utställda aktier (för bolag avser summan för samtliga aktieslag)

ie_yes

B/P

Eget kapital per aktie (Book) / Kurs (se även omvända P/B=Price per book-value)

 

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder (Balance liquidity)

 

Bruttomarg.

Bruttoresultat / Nettoomsättning (Gross profit)

 

Bruttoresultat / aktie

Bruttoresultat delat med antal utställda aktier

ie_yes

Direktavkastning

Utdelning i senaste bokslutet dividerat med senaste slutkurs.

ie_yes

E/p 12mån (%)

P/e 12mån inverterat. Summan av fyra senaste kvartalens vinst per aktie efter skatt, dividerat med aktuell kurs (uttryckt i procent).

ie_yes

E/p (%)

P/e inverterat. Senaste bokslutets vinst per aktie efter skatt, dividerat med aktuell kurs (uttryckt i procent).

ie_yes

EBIT marg. (%)

Rörelsemarginal = EBIT dividerat med försäljningen

 

EBIT tillväxt x år

Genomsnittlig vinsttillväxt per år de senaste t ex fem åren. Exempel: Om vinsten vid bokslutet för fem år sedan var 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 400 Mnkr är vinsttillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 400 Mnkr

 

EBIT / aktie

Rörelseresultat per aktie. (Earnings Before Interests and Taxes)

ie_yes

EBIT / EV (%)

Rörelseresultat / Enterprise value (FORMEL = [ebit] / (([numberofshares] * Share price) + ([ibl] – [cce]))

 

EBITDA marg. (%)

EBITDA dividerat med försäljningen

 

EBITDA tillväxt x år

Genomsnittlig EBITDA-tillväxt per år de senaste t ex fem åren.

 

EBITDA / aktie

EBITDA per aktie. (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

ie_yes

Ek. / aktie

Eget kapital per aktie

ie_yes

EK tillväxt x år

Genomsnittlig tillväxt i eget kapital per år de senaste t ex fem åren. Exempel: Om EK vid bokslutet för fem år sedan var 4 miljarder och vid det senaste bokslutet var 8 miljarder är tillväxten i EK 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

4 miljarder * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 8 miljarder

ie_yes

EV (Msek)

Enterprise value = Börsvärde + Nettoskuldsättning (Räntebärande skulder – Kassa)

ie_yes

EV / E

Enterprise Value / Net profit Earnings (vinst efter skatt)

 

EV / EBIT

Enterprise Value / EBIT

 

EV / EBITDA

Enterprise Value / EBITDA

 

EV / OP

Enterprise Value / Operating Profit

 

EV / S

Enterprise Value / Sales (försäljning)

 

Försäljn.tillväxt x år

Genomsnittlig försäljningstillväxt per år de senaste t ex fem åren. Exempel: Om försäljningen vid bokslutet för fem år sedan var 1 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 2 400 Mnkr är försäljningstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

1200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 2400 Mnkr

ie_yes

Förs. / aktie

Försäljning per aktie

ie_yes

Immateriella Tillgångar(%)

Immateriella Tillgångar i procent av Totala Tillgångar

 

Immateriella Tillgångar
/ aktie

Immateriella Tillgångar per aktie

 

Kassa (%)

Kassa i bank (Cash and Cash Equivalents = cce) / Totala tillgångar

 

Kassa tillväxt x år

Genomsnittlig Kassa-tillväxt per år de senaste t ex fem åren.

 

Kassa / aktie

Kassa per aktie (Cash and Cash Equivalents = cce)

 

Kortfristiga skulder
/ aktie

Kortfristiga skulder (Current Liabilities) per aktie. T ex banklån som löper över kortare tid än ett år.

ie_yes

Kurs / EK

Omvänt Ek. / aktie. Se nyckeltalet Ek. / aktie.

ie_yes

Kurstillväxt x år

Genomsnittlig kurstillväxt per år de senaste t ex fem åren. Exempel: Om kursen vid bokslutet för fem år sedan var 100 och vid det senaste bokslutet var 200 är kurstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

100 kr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 200 kr

ie_yes

Långfristiga skulder
/ aktie

Långfristiga skulder.T ex banklån som löper över längre tid än ett år.

ie_yes

Materiella tillgångar
/ aktie

Avser anläggningstillgångar som har ett bestående värde för företaget och som inte är immateriella tillgångar.

 

Nettoskuld (%)

Skulder / Totala tillgångar (%). Där skulder är bolagets räntebärande skulder minus  likvida medel minus räntebärande tillgångar.

 

Nettoskuld / aktie

Nettoskuld per aktie.

ie_yes

Nettoskuld / EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA (i förhållande till vinst).

 

Nettoskuld tillväxt x år

Genomsnittlig tillväxt i nettoskuld per år de senaste t ex fem åren

 

Omsättningshastighet

Omsättning/Totala Tillgångar. (lågt värde innebär att bolaget effektivt kan omvandla  försäljningen till tillgångar)

 

OP Marg.

Operating Profit (EBIT utom icke operativa inkomster utanför kärnverksamheten) delat med Omsättning.

 

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten.

 

P/b

P/b (Price per book) är ett mått på hur bolagets Egna kapital (book value) värderas av marknaden. Måttet är Aktiekurs delat med Eget kapital, där Eget kapital är tillgångar minus skulder.

 

P/b-tang

Price/Tangible Book Value. Ett P/b-mått där de immateriella tillgångarna (goodwill, varumärken etc) har räknats bort från Eget kapital. Sådana tillgångar kan skilja mellan bolag och då blir detta mått mer rättvisande.

 

P/e

Aktuell kurs dividerat med senaste bokslutets vinst per aktie efter skatt.

ie_yes

P/e 12 mån

Aktuell kurs dividerat med summan av fyra senaste kvartalens vinst per aktie efter skatt.

ie_yes

P / EBIT

Aktiekurs delat med EBIT, dvs Aktiekurs delat med Rörelseresultat. (jämför P/e som använder vinst efter skatt)

 

P / EBITDA

Aktiekurs delat med EBITDA. (jämför P/e som använder vinst efter skatt)

 

P/s

Aktuell börskurs dividerat med senaste bokslutets försäljning per aktie (d.v.s.. hur mycket börsen värderar varje försäljningskrona till).

ie_yes

P/s 12 mån

Aktuell kurs dividerat med summan av fyra senaste kvartalens försäljning per aktie efter skatt.

ie_yes

PEG 12 mån

PEG är P/e-talet justerat för tillväxt och PEG ska helst vara ca 1.
PEG < 0,5 betyder för lågt värderad aktie, och PEG > 1,5 betyder för högt värderad aktie .Beräkningen är P/e 12mån dividerat med tillväxten i vinst per aktie senaste 24 månader. Dvs kvoten mellan vinsten de fyra senaste kvartalen, och de fyra kvartalen dessförinnan. Obs vinst måste både öka och alltid vara positiv, annars saknas PEG-talet.

ie_yes

ROA (%)

Avkastning på totalt kapital (Return On Assets). Dvs mått på hur lönsamt ett bolag är i förhållande till dess totala tillgångar

 

ROA-G (%)

Avkastning på totalt kapital, men där de immateriella tillgångarna (goodwill, varumärken etc) har räknats bort från totalt kapital. Sådana tillgångar kan skilja mellan bolag och då blir detta mått mer rättvisande.

 

ROA-Fa (%)

Avkastning på totalt kapital, men där de finansiella tillgångarna har räknats bort från totalt kapital.

 

Räntabilitet

Avkastning på eget kapital. Företagets vinst dividerat med eget kapital (Justerat Eget kaiptal). Jämför ROA (%).

ie_yes

Skuldsättningsgrad

Mått på finansiell risk. Bolagets skulder i förhållande till Eget kapital.

 

Soliditet

Andelen av bolagets totala tillgångar som är Eget kapital. Måttet visar bolagets betalningsförmåga. De flesta bolag ligger mellan 25-75%, där 75% anses innebära god betalningsförmåga.

 

Totala skulder

tillväxt x år

Genomsnittlig tillväxt i totala skulder per år de senaste t ex fem åren

 

Totala skulder / aktie

Totala skulder i balansräkningen.

ie_yes

Totala tillgångar

tillväxt x år

Genomsnittlig tillväxt i totala tillgångar per år de senaste t ex fem åren

 

Totala tillgångar / aktie

Totala tillgångar i balansräkningen.

ie_yes

Utd. / aktie

Utdelning per aktie, senaste bokslut.

ie_yes

Utd. andel

Utdelningen i procent av vinsten i senaste bokslutet.

ie_yes

Utdelning tillväxt x år

Genomsnittlig tillväxt i utdelningen per år de senaste t ex fem åren. Exempel: Om utdelningen vid bokslutet för fem år sedan var 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 400 Mnkr är utdelningstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 400 Mnkr

ie_yes

Utd.år (antal år i rad)

Antal år med utdelning i en följd, start från senaste bokslut och bakåt. (visar på lång trend med utdelning). Max 10 år bakåt eller max vad som bolaget redovisat i databasen.

ie_yes

V.tillxäxt föreg.12mån

Vinsttillväxt för de föregående 12 månaderna. D.v.s. summan av de (ett år bakåt) 4 föregående kvartalen, relativt summan av de 4 innan dess föregående kvartalen i procent.

 

V.tillxäxt sen.12mån

Vinsttillväxt för de senaste 12 månaderna. D.v.s. summan av senaste 4 kvartalen, relativt summan av de 4 innan dess föregående kvartalen i procent.

 

Vinst / aktie

Vinst per aktie efter skatt, senaste bokslut

ie_yes

Vinst / aktie före skatt

Vinst per aktie före skatt, senaste bokslut

ie_yes

Vinstmarg. (%)

Vinst före skatt dividerat med försäljningen, samtliga från senaste bokslut (resultat efter finansnetto i procent av årets försäljning, pretax profit margin eller EBT margin).

ie_yes

Vinst tillväxt x år

Genomsnittlig vinsttillväxt per år de senaste t ex fem åren. Exempel: Om vinsten vid bokslutet för fem år sedan var 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 400 Mnkr är vinsttillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 400 Mnkr

ie_yes

Vinstår (antal år i rad)

Antal år med vinst i en följd, start från senaste bokslut och bakåt. (visar på lång trend med vinst). Max 10 år bakåt eller max vad som bolaget redovisat i databasen.

ie_yes