Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Portfölj

Skapa portfölj och lägg in transaktioner

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Det första du behöver göra för att börja arbeta med portföljhanteraren är att skapa en ny portfölj där du kan lägga in dina aktier. Detta gör du under menyvalet Portfölj -> Skapa ny eller med motsvarande ikon på verktygsraden.  När du skapar portföljen namnger du den och klickar på och klickar Ok. Namnlängden kan vara upp till 26 tecken långt. Du kommer nu att ha en tom portfölj. Portföljen syns i listan "Mina portföljer" till vänster på skärmen och - det ännu så länge – tomma innehållet syns till höger på skärmen. Om du inte ser listan välj menyvalet Portfölj -> Visa portföljlista eller motsvarande verktygsknapp. För att ändra namn på portföljen eller ta bort den måste du ha portföljen öppnad.

 
Lägg till innehåll
Börja med att lägga till transaktioner i en vald portfölj genom att klicka på knappen Lägg till transaktion nere till vänster. Då visas följande bild på skärmen.

Portföljen - Lägg till transaktion

Händelse

Här väljer du i rullgardinsmenyn vilken typ av händelse som är aktuell för din transaktion. Programmet hanterar 20 olika typer av händelser. När du har valt en typ av händelse så visas en informationstext i rutan till höger om hur du ska hantera händelsen. Följande händelser hanteras av programmet:

 

Händelser

Köp

Sälj

Insättning (vid användning av kassa)

Uttag (används vid kassa)

Utdelning

Split

Nyemission

Fondemission

Gåva

Avknoppning

Inlösen

Återköp

Avskilj inlösenaktie

Avskilj säljrätt

Tilldelning

Utnyttjad

Byte avyttrade

Byte mottagna

Återinvestera

Ingående balans

 

Låt den första transaktionen du lägger till vara en Insättning, av typen konto. Då ökar din kassa med samma belopp. När du sedan lägger till en transaktion av exempelvis typen köp så kommer summan du köper av dras från beloppet i din kassa, och fyllas på när du säljer. I och med detta kommer diagrammen som visar portföljens utveckling vara enklare att arbeta med. Vid månadssparande i t ex fonder kommer värdeutvecklingskurvan att månadsvis följa inköpspriserna.

 

Tips!

Vissa händelser kräver att man gör flera steg och kan vara svåra att veta hur man ska hantera i programmet. Vi har sammanställt ett antal steg-för-steg-guider för olika typer av händelser, exempelvis split med inlösenaktier. Läs mer här: Avancerade händelser.

 

Datum
Du kan sätta ett valfritt datum på din transaktion, men det första datumet för den historiska kursutvecklingen som programmet har lagrat för noterade på Stockholmsbörsen är 1997-01-02. Om du lägger till ett tidigare datum kan värdeutvecklingen på ditt innehav bli missvisande. Du kan inte lägga in transaktioner framåt i tiden.

 

Värdepapperstyp (vp-typ)
Välj vilken typ av värdepapper som ska registreras. Om du väljer en noterad aktie kan du hämta namnet på aktien genom att ange första bokstaven/bokstäverna i namnet tills det visas i namnfältet eller genom att trycka på pilen nedåt och skrolla tills du hittar den aktie du söker. Klicka på namnet för att hämta det till namnfältet. Om du väljer en annan värdepapperstyp måste du skapa ett användarskapat värdepapper. Välj i så fall knapp "..." bredvid Namn. Välj Skapa nytt och fyll i uppgifterna. Du kan välja mellan följande olika typer av värdepapper:

 

Värdepapperstyper

Svensk noterad aktie

Utländsk aktie

Fond

Övrig noterad aktie

Onoterad aktie

Teckningsrätt

Delrätt

Inlösenrätt

Inlösenaktie

Säljrätt

Konvertibel

Option

Warrant

CFD

Obligation

Övrigt

 

 

Registrera övriga uppgifter

Fyll i övriga uppgifter som krävs för händelsen. Vid hjälptexten som visas vid de olika händelserna ges ytterligare detaljer om registreringen. För split är det viktigt att fylla i förutsättningen som gäller för spliten t ex 2:1, d v s en aktie ger en ny aktie, totalt två aktier. Se bilden nedan. Villkoret används för att korrigera kurshistoriken i värdeutvecklingsdiagrammet så att utvecklingen blir rätt över tiden. För händelsen Nyemission som också påverkas av kurshistoriken i programmet görs för närvarande ingen omräkning av aktiekursen. Avsluta med att klicka Ok.

Portföljen - Lägg till transaktion - Split

Avnoterade aktier (*)
I listan med aktienamn så markeras avnoterade aktier med symbolen (*) efter namnet. Dessa aktier, som är avnoterade, har därför inte en aktuell kurs som uppdateras. Observera att ibland ändrar aktier sin notering på Stockholmsbörsen, trots att namnet bibehålls. Det kan då finnas två med samma namn i listan. Om du har den med (*) i namnet, behöver du ändra i transaktionerna till den med namn utan (*) för att få aktuella kursuppdateringar i portföljen.

Med eller utan kassa
Portföljen kan användas på två olika sätt: "Inklusive kassa" eller utan kassa. Det har betydelse i första hand för Portföljutvecklings-diagrammet. För att välja "Inklusive kassa" kryssa i kryssrutan precis höger om diagrammet. Om inte kassa används så visas i diagrammet enbart förändringen för dina aktuella innehav under perioden, och beror alltså enbart på hur de för tillfället aktuella innehaven utvecklas från dag till dag. Om innehaven stiger +1% en dag så kommer utvecklingen stiga +1%.

Att inte använda kassa kan dock bli lite missvisande ifall olika mängd av kapitalet används till investeringar, under olika perioder. Som exempel ifall endast ett litet, t ex 10% av kapitalet (t ex en enda aktie), investerats under viss period, och t ex 100% fullinvesterat kapital under en annan period, så kommer det i båda fallen ge samma avkastning i Portföljutvecklings-diagrammet, alltså +1%. Det blir missvisande i det första fallet, när endast en liten del av kapitalet var investerat.

För att istället ge olika vikt vid olika mängd investering så går det att använda "Kassa". Det krävs dock att insättningar och uttag görs korrekt, så att startkapital och insättningar/uttag stämmer, eller att flytt av samtliga transaktioner sker från depån till Hitta kursvinnare. I fall "Kassa" används, med ett visst startkapital, så kommer enligt exemplet ovan en fullinvestering med +1% utveckling, också ge +1% i Portföljutvecklings-diagrammet,  men medan endast 10% investering av kapitalet, med samma +1% utveckling, ger 0,10* 1 = +0,1% i Portföljutvecklings-diagrammet, och alltså en mer rättvisande bild.

Andra enklare alternativ till att använda "Kassa": Diagrammet "Avkastning" visar en bra bild av portföljens utveckling. Avkastningskurvan visar summan av realiserad vinst + orealiserad vinst + utdelning sedan periodens start.

Ändra transaktion/Ta bort transaktion

Om du högerklickar på värdepappret i flikarna Transaktioner och Realisationslista kan du i menyn välja Ändra transaktion eller Ta bort transaktion.

 

I köp- och säljtransaktioner kan du ändra datum, antal och prisuppgifter. För insättningar och uttag kan du ändra datum och beloppet. Om du vill ändra händelsen, värdepapprets namn eller typ måste du ta bort transaktionen. Det gör du genom att stänga fönstret med Avbryt och klicka på knappen Ta bort. Registrera om transaktionen med rätt händelse, namn eller typ. Händelsen Avknoppning kan inte editeras utan måste tas bort för att kunna göra ändringar i. Observera att den delas upp i två transaktioner - Avknoppning och Ingående balans - som båda måste tas bort.

Kurser
Hitta kursvinnare lagrar kursdata om alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Kursdata för övriga värdepapper som t ex fonder, utländska aktier, onoterade aktier, teckningsrätter etc. finns inte i programmet. Du kan lägga till kursdata på dessa värdepapper genom att högerklicka på namnet och välja alternativet Ange kurs.
 

Portföljen - Ange kurs

Mata in den kurs som är aktuell. Klicka Ok. Kursen används för att räkna fram det aktuella marknadsvärdet och den orealiserade potentialen på innehavet. Inköpspriset utgör aktuell kurs på värdepappret vid alla tidpunkter tills en annan kurs anges med funktionen Ange kurs eller till nästa transaktion i samma värdepapper. Vid månadssparande i t ex fonder kommer värdeutvecklingskurvan att månadsvis följa inköpspriserna.

 

Tips!

Lägg de värdepapper som inte är noterade på börsen i en särskild portfölj, skilda från noterade värdepapper, för att på så vis minska risken att få ett missvisande värdeutvecklingsdiagram.